Nuttige links

Algemene websites

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD)

De AAPD is onder meer belast met de vaststelling van het kadastraal inkomen, het bewaren en bijhouden van de patrimoniale documentatie (kadastraal percelenplan en het bestand van de eigenaars, van hun percelen en van hunrechten). 

Gegevensbeschermingsautoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Open data

Gegevens die door de overheidsdiensten verzameld worden in het kader van hun openbare taken:

  • die geen privacygevoelige informatie bevatten en die niet onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten vallen;
  • en die worden vrijgegeven in een formaat dat makkelijk automatisch te verwerken valt.

Kadastraal plan

Open Data portaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit portaal vormt de unieke toegangspoort tot de datasets van de Brusselse openbare diensten en hun partners.  ()

Open Data portaal van het Waals Gewest

l’Agence du Numérique biedt een Open Data dienst aan met als doel de open gegevens van de overheidsdiensten in Wallonië te hergroeperen.

Open Data portaal van het Vlaams Gewest

Het Open Data portaal is de handleiding voor de open data van de autoriteiten van Vlaanderen.

Open Data portaal van de federale staat

Portaal dat gegevens ter beschikking stelt van de federale overheidsdiensten, maar dat ook is bedoeld om een omgeving (“community”) te bouwen rond deze data.

Dienstenintegratoren

Dienstenintegrator – Brussel-Hoofdstad: FIDUS

Fidus is de bij wet aangestelde beheerder van de elektronische gegevensuitwisselingen van en naar de instellingen van het Brussels Gewest, voor zover het gegevens betreft afkomstig van authentieke bronnen.

Dienstenintegrator – Vlaams Gewest: Informatie Vlaanderen

Informatie Vlaanderen (I.V.) ondersteunt de overheden in Vlaanderen bij het in de markt zetten, digitaliseren en verbeteren van dienstverlening.

Dienstenintegrator – Waals Gewest: BCED

De Kruispuntbank voor de uitwisseling van gegevens (BCED) is een tool voor administratieve vereenvoudiging van Wallonië en van de Federatie Wallonië-Brussel (FWB) die het delen van gegevens bevordert.

Dienstenintegrator – federale staat: BOSA-DT

Het directoraat-generaal Digitale Transformatie van BOSA kan de originele data die andere overheidsdiensten in het kader van hun activiteiten verzamelen, “combineren” om deze daarna op geïntegreerde wijze toegankelijk te maken voor de dienstverlening van de overheid. 

Geografisch informatiesysteem (GIS):

Toegangspoort tot de geografische gegevens die het mogelijk maakt om:

  • geografische kaarten te creëren of te raadplegen;
  • thematische data op te zoeken die beschikbaar zijn in de catalogus;
  • de gegevens in uw GIS-infrastructuur te gebruiken via WMS (web mapping services) en WFS (web feature service).

Geoportaal van het Brussels Gewest

Geoportaal van het Vlaams Gewest

Geoportaal van het Waals Gewest 

Geoportaal van de federale staat

Portaal Cartesius

Via het portaal kunt u historische geografische gegevens doorzoeken: oude kaarten, luchtfoto’s, plattegronden, enz.

Bekijk zeker nog eens deze aandachtspunten voor u een aanvraag doet:

Wie kan een aanvraag indienen via de CSPI?

Kijk na welke bronnen beschikbaar zijn

Voor open data moet u geen aanvraag doen

Wat met persoonsgegevens?

Wat moet u bij de hand hebben als u uw aanvraag doet?

Wat gebeurt er na uw aanvraag?