2 Kijk na welke bronnen beschikbaar zijn

banner-internalpage-1

Kies hiernaast de overheid waarvan u de authentieke bronnen wil bekijken.

Belangrijk: voor punctuele aanvragen dient u geen aanvraag in te dienen via de CSPI. In dat geval kan u  rechtstreeks contact opnemen met de leverancier van de gegevens.  U kan hieromtrent steeds een vraag stellen aan uw contactpersoon. 

Afbakeningsplannen

Databank waarin de afbakeningsplannen die als onderdeel van een PreCAD aanvraag worden ingediend, worden geregistreerd (KB)


Algemene Adminsitratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) - Opmetingen en Waarderingen (MEOW) 


 • Identificatie van het plan
 • Naam van de landmeter
 • Datum van het plan
 • Bronpercelen
 • Gemeente

Attesten van erfopvolging

Attesten die aanduiden wie de erfgenamen zijn van een overledene en voor welk aandeel in volle eigendom, blote eigendom, vruchtgebruik


Algemene Adminsitratie vanr de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) -Rechtszekerheid (RZ)


 • de identiteit van de overledene (naam, voornaam 1, voornaam 2), plaats en datum van geboorte, laatste woonplaats, plaats en datum van overlijden 
 • de identiteit van elke erfgenaam (naam, voornaam 1, voornaam 2), plaats en datum van geboorte, woonplaats zoals medegdeeld door de erfgenaam, woonplaats zoals opgezocht in Sitran (en voor zover afkomstig van andere authentieke bronnen zijnde het rijksregister of de kruispuntbank sociale zekerheid, deze laatste voor personen opgenomen in het bis-register)
 • het aandeel van de erfgenaam in de nalatenschap, in volle eigendom, blote eigendom, vruchtgebruik ; met in voorkomend geval bijkomende vermeldingen indien het gaat om het wettelijk erfrecht van de langstlevend samenwonende, bijkomende vermeldingen ingeval van plaatsvervulling (cf. ook de recente wetswijzigingen i.v.m. de 'generation-skip') 
 • het resultaat van de bevragingen naar fiscale en sociale schulden ingevolge de programmawetten van 2012 ; in de aanvullende attesten tevens informatie voor welke schulden een betalingsbewijs werd aangeleverd 

Historiek van de onroerende transacties

Overzicht hoe een onroerend goed (eventueel met gewijzigde fysische kenmerken), doorheen de tijd op de verschillende eigenaars is over gegaan.


Algemene Adminsitratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) - Opmetingen en Waarderingen (MEOW)


 • Een onroerend goed bestaat uit 1 of meerdere kadastrale percelen. De historische evolutie van de percelen kan opnieuw worden samengesteld aan de hand van : 
  • tot 1926: ingebonden boekdelen 
  • vanaf 1927 tot 1966: losse fiches bijeengehouden in klasseerkaften 
  • 1967 tot 1978: mechanografische (blauwe) formulieren 
  • vanaf 1979 tot op heden: via het bestand 210M, in combinatie met de jaarlijkse kadastrale legger op 01.01. (= 212AM) en de bestanden 215L (= alfabetische naamwijzer v/d eigenaars) & 209L (= per perceel verwijzing naar het artikel van de kadastrale legger) 

Kadastraal inkomen

Fiscaal inkomen onroerend goed op basis Wetboek Inkomstenbelasting


Algemene Adminsitratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) - Opmetingen en Waarderingen (MEOW)


 • Het bedrag van het kadastraal inkomen

Kadastrale legger

Toestand op 1 januari van elk jaar, met een omschrijving van de percelen per kadastrale gemeente of kadastrale afdeling van een gemeente. Deze worden gegroepeerd zijn onder de naam, voornaam, eventueel zakelijk recht, adres, enz. van een eigenaar of een groep personen die gezamenlijk een eigendomsrecht erop uitoefenen.


Algemene Adminsitratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) - Opmetingen en Waarderingen (MEOW)


 • Naam kadastrale afdeling - nr. v/d afdeling - artikelnr.
 • Eigenaarsidentificatie
 • Natuurlijke persoon: voornaam - naam - adres - (land) - codering - zakelijke rechten
 • Rechtspersoon: naam - adres - (land) - codering - zakelijke rechten
 • Perceelsidentificatie: volgnr. - ligging v/h perceel (straat, nr., plaatsnaam) - kadastrale aanduiding (sectie & perceelnummer) - aard - oppervlakte  - klassering en inkomen per ha - fiscale code - kadastaal inkomen - eventuele bijkomende details - oorzaak van mutatie - schetsnr. - polder/wateringcode /   - einde vrijstelling - *M - constructiecode (14 termen)

Kadastraal perceel

Elk kadastraal perceel krijgt een uniek nummer, waardoor elk onroerend goed kan geïdenficeerd worden.


AAPD-MEOW


 • De fiscale gegevens, te weten: het bedrag van het kadastraal inkomen, het kadastraal inkomen per hectare voor ongebouwde percelen, de kadastrale aard, de nuttige oppervlakte en, in voorkomend geval, het toepasselijk federaal fiscaal regime en in zoverre de federale overheid nog de dienst van de belasting inzake de onroerende voorheffing verzekert, het fiscaal regime inzake de onroerende voorheffing.
 • De eigenaarsgegevens van de titularissen van de zakelijke rechten die er worden op uitgeoefend, te weten:- de naam, voornamen, geboortedatum en het adres van de woonplaats als het een natuurlijke persoon betreft. De personen die beschikken over een rijksregisternummer of aan wie een identificatienummer in het bisregister werd toegekend in uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, worden tevens met dit nummer vermeld;
  • de maatschappelijke benaming, het ondernemingsnummer en het adres van de zetel als het een rechtspersoon betreft.
   In voorkomend geval worden de eigenaarsgegevens aangevuld met de identificatiegegevens van de beherende overheidsdienst.
   In voorkomend geval worden de eigenaarsgegevens aangevuld met de identificatiegegevens van de concessiehouder voor zover het concessiecontract is geregistreerd en een zakelijk recht creëert in hoofde van de concessionaris.
 • Overige gegevens (polders & wateringen)

Overzicht van de geregistreerde akten en verklaringen (met uitzondering van de huurcontracten)

Overzicht van de geregistreerde akten en verklaringen


Algemene Adminsitratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) -Rechtszekerheid (RZ)


 • Formaliteit van registratie van akten en verklaringen en eventueel daaraan gekoppelde ontvangen registratierechten, boeten, intresten (federale registratierechten, geregionaliseerde Brusselse registratierechten, geregionaliseerde waals registratierechten, tot 31/12/2014 geregionaliseerde Vlaamse registratierechten), ontvangen successierechten, boeten, intresten (geregionaliseerde brusselse successierechten, geregionaliseerde waalse successierechten, tot en met 31/12/2015 geregionaliseerde Vlaamse successierechten), alle andere ontvangsten die de kantoren Rechtzekerheid ontvangen (BTW, recht op geschriften notaris/deurwaarder/bank, ontvangsten Raad van State, griffierechten, taks tot vergoeding der successierechten, belasting niet verblijfhouders...)  

        
        

Overzicht van de huurcontracten (MyRent)

Databank met een overzicht van alle geregistreerde huurcontracten, met opname van hun essentiële elementen.


Algemene Adminsitratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) -Rechtszekerheid (RZ) - Informatieverzameling  en- uitwisseling (IVU)


 • Identiteit verhuurder (naam + voorna(a)m(en)+ geboorte datum en geboorteplaats + volleduge adres of (naam van de onderneming( + KBO-nummer + volledig adres van de sociale zetel
 • Identiteit van de mandataris (naam + voorna(a)m(en)+ datum & plaats van geboorte + compleet adres) of (benaming van de onderneming / KBO nr+ compleet adres van de maatschappelijke zetel)
 • Identificatie van de huurder (naam + voorna(a)m(en)+ datum & plaats van geboorte + compleet adres) of (benaming van de onderneming / KBO nr+ compleet adres van de maatschappelijke zetel)
 • Identiteit van de borgsteller /mandataris (naam + voorna(a)m(en)+ datum & plaats van geboorte + compleet adres) of (benaming van de onderneming / KBO nr+ compleet adres van de maatschappelijke zetel)
 • Identificatie van het goed (postcode + (NIS)+ gemeente + (plaatsnaam ) + naam van de straat + nr + (bis) + (bus)+ (verdieping) + (nr appartement) + (oppervlakte) + (aantal kamers) + (type woning) + (buitenhuis inrichting) + (diversen) + (kadastrale referenties)
 • Gegevens van het contract en van de registratie : type huurcontract + bestemming van het goed + aanvangs- en einddatum (of duurtijd) + huur + periodiciteit + lasten + periodiciteit + datum afsluiten contract + (verwijzing naar een andere contract) + (verwijzing naar een plaatsbeschrijving) gegevens van de registratie : (rol + verwijzing + bevoegd kantoor + registratienr + registratiedatum + recht + (boete))

Overzicht van de onroerende voorrechten, hypotheken en lasten op een onroerend goed

Historisch en actueel overzicht van alle voorrechten, hypotheken en lasten die op een onroerend rusten. Tevens bevat het integrale kopieën van de authentieke akten die aanleiding hebben gegeven tot de vaststelling van de zakelijke rechten.


Algemene Adminsitratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) -Rechtszekerheid (RZ)


De  toegangssleutel tot de documentatie is de identiteit van partijen op wiens naam de hypothecaire organisatie in het repertorium moet worden aangetekend:

 • identiteit van de natuurlijke personen (naam gevolgd door voornamen (in volgorde zoals identifiactiestuk), geboorteplaats en - datum, woonplaats) of  rechtspersonen (benaming,rechtsvorm, dat. oprichtingsakte, zetel of statutaire zetel, ondernemingsnr. KBO) 
 • identificatie van het onroerend goed (geografische ligging  =gemeente, straat/gehucht, huisnr. + kadastrale beschrijving (cf. kad.legger) + aard en oppervlakte van het goed
 • Integrale kopies ( = overschrijvingen) van authentieke akten betreffende de overdracht onder levenden of aanwijzing van zakelijke rechten, andere dan voorrechten en  hypotheken, op onroerende goederen en de verzaking eraan evenals van de statuten van gebouwen (mede-eigendom );  van vonnissen die gelden als overeenkomst of als titel van de hiervoren vernoemde rechstfeiten;  van authentieke akten betreffende huurcontracten afgesloten voor langer dan 9 jaar of die kwijting inhouden van meer dan 3 jaar huur;  van bevelen die beslag voorafgaan; van exploten van uitvoerend en bewarend beslag; bevelen tot omzetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag, telkens betreffende onroerende goederen; overeenkomsten van onverdeeldheid; van bepaalde besluiten en akten inzake ruimtelijke ordening ((de)klasseringsbesluiten, voorkooprecht overheid, stedenbouw); van akten ruilverkaveling; van opsporingsvergunningen inzake mijnen Wallonië); van akten van verklaring van onbeslagbaarheid gezinswoning zelfstandige 
 • plannen, die mee overgeschreven werden (geen uitsluitsel over het al dan niet bestaan van andere plannen betreffende goed) 
 • Inschrijving  op naam van de titularis van het onroerend goed  van voorrechten op dat onroerend goed en van  hypotheken  (m.i.v. wettelijke hypotheken) op onroerende goederen 
 • randvermelingen in de rand van hierbovenvermelde overschrijvingen en inschrijvingen van in de wet opgesomde  rechstfeiten die er verband mee houden, waardoor derden het risico kennen dat op een overgeschreven titel rust bv. de betwisting van een overgeschreven titel, rechterlijke uitspraken i.v.m. betwisting overgeschreven titel, miskenning van voorkooprechten ; overdracht van een bevoorrechte of hypothecaire schuldvordering  ; handlichting ; verzet tegen handlichting,  enz.

Verkoopprijzen

Databank met de prijzen van alle onroerende transacties, waarbij sommige gecontroleerd zijn (de vergelijkingspunten).


AAPD (RZ-MEOW-IVU)


 • identificatie van het goed en beschrijving
 • categorie van de transacties
 • prijs - tarificatie
 • informatie aangaande de transacties 
 • identiteit van de notaris
 • datum van de transactie 

 

Wie kan een aanvraag indienen via de CSPI?

Kijk na welke bronnen beschikbaar zijn

Voor open data moet u geen aanvraag doen

Wat met persoonsgegevens?

Wat moet u bij de hand hebben als u uw aanvraag doet?

Wat gebeurt er na uw aanvraag?