1. Wie kan een aanvraag indienen via de CSPI?

banner-internalpage-1

Enkel overheden kunnen via de CSPI een aanvraag indienen:

a) een rechtspersoon of een orgaan opgericht bij of krachtens de Grondwet, een wet, een decreet of een regel bedoeld in artikel 134 van de Grondwet;

b) een natuurlijke of rechtspersoon die openbare bestuursfuncties uitoefent;

c) een natuurlijke of rechtspersoon die onder toezicht van een orgaan of persoon als bedoeld onder a) of b) belast is met openbare verantwoordelijkheden of functies of openbare diensten verleent;

Organen en instellingen met een gerechtelijke bevoegdheid vallen niet onder deze definitie, tenzij ze optreden in een andere functie dan de rechterlijke. De wetgevende vergaderingen en de daaraan verbonden instellingen vallen buiten deze definitie, behalve wanneer zij optreden in een administratieve functie.

Belangrijk!
Wenst u gegevens te bekomen die toebehoren aan de partij waartoe u behoort, dan moet u zich rechtstreeks richten tot de beheerder van de gegevens.
 

Wie kan een aanvraag indienen via de CSPI?

Kijk na welke bronnen beschikbaar zijn

Voor open data moet u geen aanvraag doen

Wat met persoonsgegevens?

Wat moet u bij de hand hebben als u uw aanvraag doet?

Wat gebeurt er na uw aanvraag?